راه اندازی

راه اندازی اولیه ذخیره سازهای کیونپ بر اساس سیستم عامل دستگاه متفاوت می باشد.

سیستم عامل های QTS و QuTS Hero

سیسم عامل QES